Willab Garden logoWillab Garden logoWillab Garden
För växthus upp till 15 kvm behövs oftast inte bygglov i Sverige - men det finns undantag!
Växthus maxi 3 vid sjö

OBS - dessa regler gäller för Sverige, var noga med att ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Attefallsreglerna ger dig rätt att utan bygglov* bygga ett väggmonterat växthus på upp till 15 kvm och ett växthus på upp till 25 kvm. Och det fina är, att du både kan utnyttja Friggebodsregler och Attefallsregler på samma fastighet! Större byggnader än vad som anges kräver alltid bygglov.

Vi ger här en allmän beskrivning av bygglovsreglerna. Varje kommun får göra undantag från generella bygglovsregler, inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö. Kolla därför alltid med din kommun, om vad som gäller just i ditt område.

*) Bygget måste anmälas till kommunen även om det inte krävs något bygglov. Ett krav är att det finns en huvudbyggnad på tomten som har byggts med bygglov. Observera att det kan finnas lokala villkor som måste uppfyllas – kolla för säkerhets skull med kommunen där du ska bygga.

Friggebodsreglerna

  • Fristående växthus, uterum eller förråd får uppföras med en total byggnadsyta på maximalt 15 m² och nockhöjd på högst 3 meter
  • Byggnaden får inte placeras närmare annan fastighet, tomtgräns eller väg, än 4,5 meter
  • Om avståndet är mindre än 4,5 meter ska du ha grannens eller väghållarens godkännande

Attefallsreglerna

  • Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter
  • Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 m²
  • Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande
  • Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad (t ex väggmonterat uterum eller växthus) med en bruttoarea på maximalt 15 m². Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Även här gäller reglerna om 4,5 meter till tomtgräns.

Prata med grannarna

Berätta i god tid för dina grannar att du tänker bygga, för grannsämjans skull. Grannarna har kanske synpunkter på hur du tänker placera ditt uterum/växthus. Rita gärna in placeringen på en tomtkarta som grannen eller väghållaren undertecknar. Se till att avtalet är fastighetsbundet, och inte personbundet, så att kontraktet är giltigt även om du eller din granne t.ex flyttar.

Mer information om bygglov 

På Boverkets hemsida hittar du information om vilka generella regler som gäller. Sök på ”friggebod”, ”attefall” eller ”tillbyggnad max 15 m²". Här hittar du även länkar till kommunernas byggnadskontor där du bor eller ska bygga.Bygglovshjälp växthus

Få hjälp med bygglovshandlingarna

Barnsligt enkelt att designa växthuset - Barn i grönt växthus

Designa enkelt ditt växthus

i vårt digitala planeringsverktyg